Improving the feeding value of straws with Pleurotus ostreatus uri icon