The importance of wild potato species resistant to the potato cyst nematode, Globodera pallida, pathotypes P4A and P5A, in potato breeding. I. Resistance studies uri icon