Silicon application enhances resistance to xanthomonas wilt disease in banana uri icon