A study of allogamy in wild Phaseolus vulgaris uri icon