Legume microsatellites tested in common bean uri icon